1931 Balsas iš kapo

    Rovingtonas, išsvajotoji vietelė Anglijos Varvikšyro grafystėje, netoli nuo pramoninio Koventrio miesto. Miestelio pastorius Piteris Poteris iki 1931 m. spalio 1 d. nebuvo susidūręs su jokiais metafiziniais reiškiniais ar šmėklomis. Tačiau dabar per metrą prieš save jis matė fantomą, kurio balsą girdėdavo kasdien beveik 20 metų. Pagaliau jis suprato, kas širdį graudinančiu balsu prašė pagalbos, kai jis eidavo per mažas parapijos kapines: „Pagalbos, išleiskit mane!" Pastorius baigė rengtis ateinančio sekmadienio pamokslui ir pažvelgė į senus antkapius.

    Temo, jis ketino uždegti seną žibalinę lempą, kai prie lango sušmėžavo blyškus šešėlis. Pastorius P. Poteris kilstelėjo galvą ir pažvelvgė į blyškų Deniso Prato veidą. Sis žmogus 1911 m., pastoriui tik ką atvykus į Rovingtono parapiją, buvo pirmasis jo palaidotas mirusysis. Ir dabar vėl girdi pagalbos šauksmą, kurį taip dažnai girdėdavo. Be abejonės, tai buvo Denisas Pratas! Pastorius pašoko nuo kėdės ir nubėgo koridoriumi į kiemą. Ten nieko nebuvo, ant žemės nesimatė pėdsakų. Kai pastorius grįžo į namus, kažkas pabeldė į duris. Patarnautojas pranešė, kad daktaras Džonas Velhamas, Rovingtono gydytojas, labai blogai jaučiasi ir primygtinai prašo pakviesti pastorių. Kviesti gydytojo Dž. Velhamas nenorįs. Minėtas daktaras Dž. Velhamas jau 10 metų čia dirbo, kai pastorius P. Poteris atvyko į kaimą. Dešimties mylių spinduliu nebuvo kito gydytojo, žmonės mylėjo ir gerbė daktarą. Jis greitai susidraugavo su pastoriumi, šis dažnai vakarodavo gydytojo namuose, jiedu žaisdavo šachmatais. Čia pastorius susipažino su Nensi, Deniso Prato našle. Praėjus metams po vyro mirties moteris ištekėjo už daktaro Dž. Velhamo. 1926 m., sulaukusi 42-jų metų, Nensi mirė. Kai pastorius Poteris atėjo pas draugą, šis sėdėjo susisukęs į antklodę prie židinio. Pasiūlymą, kad reikėtų pakviesti kitą gydytoją iš Koventrio, Dž. Velhamas vėl atmetė, nes tikrai žinojo, kad niekas jau nepadės, artėja mirtis. Jis pasakė pastoriui, kodėl norėjo jį matyti. Norėjo išpažinti nuodėmę dėl velionio Deniso Prato, to paties pirmojo pastoriaus mirusiojo. Dvasininkas nujautė, kad ši išpažintis turėjo kažką bendro su tuo, ką jis nuo 1911 m. beveik kasdien turėjo išgyventi, todėl atsargiai paklausė, nuo ko mirė D. Pratas. Kai mirštantis gydytojas pradėjo pasakoti, pastorius pasijuto nejaukiai, jau nujausdamas gluminančias sąsajas. Denisas Pratas liguistai pavydėjo savo žmonos Nensi. Vieną dieną, kai šis buvo išvykęs į Koventrį, Nensi nuėjo pas gydytoją Dž. Velhamą ir paprašė patarimo. Tą dieną prasidėjo tai, kas kažkada turėjo įvykti. Nensi kentė nuolatinius neteisingus kaltinimus neištikimybe ir iš tikrųjų įsigijo meilužį. Tai buvo daktaras Džonas Velhamas. Vieną dieną, kai Nensi svečiavosi Lemingtone pas mamą, Denisas Pratas pasikvietė gydytoją. Jis jau savaitę sunkiai sirgo bronchitu ir paprašė Dž. Velhamo keisto dalyko: šis turįs jam padėti apsimesti mirusiu, kad pažiūrėtų, kaip elgsis žmona. Jis įsitikinęs, kad Nensi, dar nepalaidojusi vyro, į namus atsives meilužį. Daktaras Dž. Velhamas pakluso reikalavimui ir davė nepatikliam vyrui gėrimo su opiumu. Gėrimo dėka Pratas giliai miegosiąs 24 valandas, o 2-3 valandas atrodysiąs kaip miręs. Iš tiesų gėrimas buvo daug stipresnis, Dž. Velhamas apgavo savo pacientą. Nuo tokio gėrimo jei ir liksi gyvas, tai ilgai gulėsi komoje. Pastoriaus pasibaisėjimas atsispindėjo jo veide. Tačiau daktaras pasakojo savo istoriją iki galo. Jis pasirašė mirties liudijimą ir pasirūpino laidotuvėmis, nors žinojo, kad Denisas Pratas nėra miręs. - Bet Džonai, kodėl? - sušuko pastorius. - Nes tai buvo vienintelė galimybė padėti Nensi gyventi normaliai, juk aš buvau jos meilužis, - atsakė gydytojas. Tačiau tai ne viskas. Kitą ir dar kitą dieną aš girdėjau misterį Pratą šaukiant pagalbos, bet nieko nedariau, nepadėjau. - Jau 20 metų girdžiu pagalbos šauksmus, - aiškino pastorius P. Poteris iš susijaudinimo drebančiu balsu. - O šiandien, Džonai! Tą akimirką Džonas Velhamas paliko šią ašarų pakalnę. Gal teisingumas bus įvykdytas anapus.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account