1947 Perdurtas Kiaurai

  1947 pavasarį Ciuricho ir Bazelio varietėse pasirodė olan­das Arnoldas Moiskersas pseudonimu Mirinas Dajo ir su­judino taip mokslininkų garbinamo racionalizmo pama­tus. Mirinas Dajo demonstravo medicinos stebuklą. Kiekvienas kvapą gniaužiantis jo pasirodymas vykdavo nustatyta tvarka. Jis įžengdavo į sceną su dviem olandais pagalbininkais, apnuogindavo viršutinę kūno dalį, o pa­galbininkai kelis kartus perdurdavo jį 70 cm ilgio rapy­ra.

  Durdavo iš nugaros šiek tik virš juosmens, rapyra išlįsdavo priekyje žemiau krūtinės ląstos ir kyšo­davo 30 cm. Keisčiau­sia, kad per visą pasiro­dymą nenulašėdavo nė lašo kraujo. Pirmiausia buvo mano­ma, kad tai optinis triu­kas variétés prietemoje. Tačiau Mirinas Dajo ra­gino žiūrovus ateiti į sceną ir įsitikinti, kad tai ne iliuzija.
  Hansas Hubertas, Ciu­richo variétés, kurioje olandas vaidino, impre-sarijus, ragino jį leisti iš­tirti Ciuricho kantono ligoninės chirurgams. 1947 m. gegužės 3 1 d . Mirinas Dajo su dviem asistentais atvyko į ligoninę, kur susirinko būrys stebėto­jų. Cia buvo žurnalistų, medicinos studentų, ligoninės gy­dytojų, tarp jų profesorius Alfredas Bruneris, chirurginio skyriaus vedėjas.
  Mirinas Dajo atsistojo kambario viduryje ir nusirengė iki pusės. Nedelsdamas jo asistentas dūrė rapyra į kūną. Gin­klas praėjo inkstų srityje nugaroje ir išlindo priekyje per du pirštus žemiau apatinio šonkaulio.
  Susirinkusieji buvo apstulbinti. Pirmasis prabilo A. Bru­nei is ir paklausė, ar olandas sutiktų padaryti rentgeno nuo-i rauką. Ir tuoj pat prisiminė, kad rentgeno kabinetas ant­rame aukšte. Tačiau Mirinas Dajo tuoj pat sutiko. Ligoni­nės koridoriais nužygiavo eisena. Priekyje rapyra perdur­tas olandas, paskui apstulbę ligoninės darbuotojai ir pa­cientai, kurių veiduose atsispindėjo nepatiklumas. Rentgeno nuotrauka parodė, kad kepenys ir inkstai per­durti kiaurai, medicinos požiūriu nuo tokio sužeidimo Mi-rinas Dajo turėjo netrukus mirti. Po 20 minučių ištraukė rapyrą, dūriai priekyje ir nugaroje buvo visai maži, jie tuoj užsitraukė. Po keleto minučių neliko randų. Kita rentge­no nuotrauka parodė, kad kepenys ir plaučiai visai sveiki. Medikai tik skėsčiojo rankomis. Jie negalėjo apie pasiro­dymą ištarti nė žodžio. Jų nuomone, taip sužeistas žmo­gus negali likti gyvas. Jis mirtų netekęs kraujo ir nuo šoko arba nuo sepsio ir supūliavusių žaizdų pilvo ertmėje. Tačiau taip neatsitiko. Dar daugiau: per kitą pasirodymą Miriną Dajo perdūrė tuščiavidure špaga. Įdūrus atsuko špagos smaigalį ir per ją pylė vandenį. Pagaliau Šveicarijos administracija uždraudė pasirodymą, nes nesužeidžiamo olando pasirodymas - per daug sukrečiantis reginys. Deja, „stebuklingasis žmogus" pervargo. Apkvaitęs nuo sėkmės kitais metais prarijo 35 cm adatą. Ji turėjo, jo žo­džiais tariant, dematerializuotis skrandyje. Tačiau ekspe­rimentas nepavyko. Jis buvo operuotas, tačiau mirė nuo adatos padarytų žaizdų po 10 dienų. Savo paslaptį, kaip nesužeistas atlaikydavo rapyros dūrį, Mirinas Dajo nusi­nešė į kapą.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account