1975 Nugrimzdo kaip akmuo

    Šiuolaikiniuose laivuose naudojama naujausia technika, tačiau ir 20 amžiuje, jūroje nutinka nelaimių, kartais paslaptingu būdu dingsta laivai. Tai gali įvykti taip greitai, kad klausi savęs, kokios galios veikia, jei per trumpą laiką dingsta laivas su visa komanda, lyg nušluotas nuo vandens paviršiaus. Nepaprasta katastrofa nutiko krovininiam laivui „Berge Istra", kurį dėl didžiulės vandens talpos (228 000 tonų) vadino „Žaliuoju milžinu".

    Laivas nugrimzdo 1975 m. gruodžio 29 d. j Mindanao vandens lovį. Tai jūros sritis ryčiau nuo Filipinų, jūra čia iki 10 000 m gylio. Prieš pat nelaimę radistas Ronaldas Le Marčas paskambino žmonai ir pranešė, kad oras puikus, o jūra rami. Išsigelbėjo tik du įgulos nariai, šveitę viršutinį denį. Po išgelbėjimo abu tvirtino, kad tą akimirką, kai juos nu­sviedė į jūrą, girdėjo sprogimą. Ekspertai nepatikėjo, nes nerado laivo lūženų, galinčių patvirtinti, kad įvyko spro­gimas. Tyrimo metu kilo įtarimas, kad „Berge Įsra" užpuolė Filipinų salos Mindanao ekstremistai ir paskandino. Teorijos nepatvirtino išlikę gyvi jūreiviai, nepastebėję jokio užpuo­limo ir tvirtinę girdėję sprogimą. Kaip paaiškinti paslaptingą nelaimę: laivas taip greitai sudužo, jog nebuvo perduotas nė vienas radijo pranešimas. Gal tai buvo cunami? Cunami— vandenyne kylanti milži­niška banga, sukelta jūros dugno seisminių judesių. Šiuo atveju išsigelbėję girdėtų ne sprogimą, o dundėjimą, kol tas pagriebtų laivą ir nuskandintų. Cunami sukelia ne aud­ra, todėl oras galėjo būti geras, kaip ir sakė žmonai radis­tas. Cunami bangos jūroje kyla beveik nepastebimai, o netoli pakrančių susiformuoją į visa griaunančią galybę. 188 000 tonų geležies rūdos krovinys, kurį gabeno „Berge Įsra", padėjo taip greitai nugrimzti. Laivo savininkas nor­vegas Sigvaldas Bergesonas buvo priblokštas, kad laivas nepaprastai greitai dingo, net nebandęs pasiųsti radijo signalo. „Berge Įsra" buvo 4 metų, beveik naujas laivas, ap­rūpintas naujausia navigacine technika ir saugumo prie­monėmis. Paslaptis sudėtingesnė, nes prieš 3 m. ir 10 mė­nesių laivo brolis dvynys dingo taip pat paslaptingai tuose pačiuose vandenyse. „Berge Vanga" plaukė iš Pietų Afrikos į Japoniją, kai nutrūko radijo ryšys. Šio laivo su 40 žmonių įgula taip pat nerado, šį kartą niekas neišsigelbė­jo. Abu milžiniški laivai pastatyti toje pačioje laivų statyk­loje, priklausė tai pačiai laivų bendrovei, plaukiojo tais pa­čiais maršrutais ir gabeno panašius krovinius. T a i , kad j u o s ištiko toks pat likimas, skatina sklisti legendoms. Dideli laivai paslaptingai dingsta ne tik tam tikrose jūros vietose. Šiaurės Amerikos Didžiuosiuose ežeruose, didžiau­siame pasaulyje gėlo vandens telkinyje, kas metai žūsta daug aukų, sklinda gandai apie paslaptingas galias. Prieš 7 savaites iki „Berge Įsra" nelaimės prie Mindanao tokia pat paslaptinga nelaimė nutiko minėtame ežere, ku­ris skiria Kanadą nuo JAV. „Edmund Fitzgerald", 222 m ilgio laivas, buvo Aukštutiniųjų ežerų pasididžiavimas. 1975 m. lapkričio 10 d. laivas buvo pakrautas 26 000 to­nomis geležies laužo ir vyko iš Lake Superior į Detroito geležies perdirbimo gamyklą, kai staiga dingo. Laivo ka­pitonas Ernestas Maksolis 19.10 vai. perdavė per radiją iš paskos plaukusiam laivui ,Arthur Anderson", kad denyje yra šiek tiek vandens. Nors jo laivas nepažeistas, prašė jį stebėti ir palaikyti radijo ryšį. Po poros minučių pradingo laivo „Edmund Fitzgerald" šviesos ir jo vaizdas radaro ekrane. Tik po 21 mėn., 1977 m., 170 metrų gylyje buvo atrastas laivas, gražiai perlūžęs pusiau. Iš 29 komandos narių niekas neišsigelbėjo. 1978 m. JAV transporto saugumo žinyba nustatė, kad krovini­nio laivo liukų sandarinimas buvo pažeistas. Tačiau tai nepaaiškina tokio greito laivo nugrimzdimo. Nepaaiškinama laivo nelaimė paskatino kanadiečių liau­dies muzikantą Gordoną Laitfutą parašyti gražiausią bala­dę „The Wreck of the „Edmund Fitzgerald" („Edmundo Fitsdžeraldo" sudužimas" - red.). „Legendos vis dar gy­vos", - sakoma dainoje. Muzikantas teisus, tokios nepa­aiškinamos katastrofos, kaip laivo „Edmund Fitzgerald" ir „Berge Įsra", suteikia peno XX a. legendoms.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account