1985 Elektroninė žinutė iš 21 amžiaus

  1985 m. sausio 30 d. tarybinis profsąjungų laikraštis „Trud" išspausdino straipsnį apie susitikimą su N S O prieš 5 mėnesius, 1984 m. rugsėjo 7 d.
  Tą dieną keleivinis lėktuvas TU 134 A skrido reisu SU 8352 iš Tbilisio į Taliną. Jam nuskridus du trečdalius ke­lio ir apie 4.10 vai. esant 120 km nuo Minsko, virš lėktu­vo pastebėtas keistai šviečiantis objektas. Pirmasis šviesiai geltoną žvaigždės formos objektą paste­bėjo antrasis pilotas. Jis pamanė, jog tai atmosferinis reiš­kinys, tačiau tuoj pat pastebėjo, kad darinys skleidžia į žemę panašų į lazerio spindulį. Šis fokusuotos šviesos spin­dulys pakeliui platėj o ir sudarė šviesos kūgį. Šis geso ir vėl atsirado, tik blyškesnis. Trečiasis šviesos kūgis buvo labai platus ir ryškus.


  Pilotai nustatė, kad „lazerių šou" šaltinis buvo maždaug 50 km aukštyje, jie gi skrido 10 000 m aukštyje. Pasiekęs žemę spindulys nušviesdavo viską ryškia šviesa. Pagaliau spindulį nukreipė į lėktuvą ir apakino komandą. Šviesos šaltinis padidėjo ir iš geltonos žvaigždės virto švie­siai žaliu debesiu. Šis nusileido į lėktuvo skridimo aukštį, pasisuko vertikaliai ir pradėjo linguoti tai į kairę, tai į de­šinę. Paskui pasisuko ir nusekė paskui lėktuvą jo skridimo greičiu, 800 km/h. Debesio viduryje žybčiojo šviesos. Lakūnas navigatorius reginio pradžioje pranešė skrydžio tarnyboms. Minsko oro uoste toje pusėje matė šviesos žybs­nius. Staiga darinys pradėjo keistis ir įgijo lėktuvo kontū­rus. Keleiviai pabudo iš miego ir susijaudino. Kapitonas, norėdamas sustabdyti bekylančią paniką, pasakė, kad tai aurora borealis, šiaurės pašvaistė.
  Kitas TU 134 lėktuvas, skridęs ta pačia kryptimi 15 km atstumu, taip pat pamatė objektą. Šio lėktuvo įgula pa­tvirtino pirmojo lėktuvo ekipažo stebėjimus. Kai šviečiantis „debesis" skrido virš Čudo ir Pskovo ežerų, galima buvo nustatyti jo dydį: darinys buvo ištysęs 40 km. Lėktuvui nusileidus Talino oro uoste, pasirodė, kad rada­ras užfiksavo paskui reisą SU 8352 du neatpažintus ob­jektus. Kai debesis prieš pat Taliną pradingo, trumpam radaruose dingo ir TU 134 lėktuvas. 1985 m. Tarybų Sąjungos mokslų akademija pareiškė, kad reiso SU 8352 lėktuvas sutiko „vadinamąjį NSO".


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account