Erdvėje skaidosi mintys

  kokia tamsi tavo kraujo magija

  ar jau suradai, ko taip dažnai ieškai?

  kelias veda giliai, ten kur

  ...

  tik atsargiai, kad kokia klampynė neįtrauktų

  1943 A. Einšteinas - eksperimentai 2

  Ar tiesa, kad Jungtinių Valstijų jūrų laivynas per Antrąjį Pasaulinį karą atliko slaptą bandymą ir panaudojo visuo­tino lauko teoriją? Pavyko karo laivą su visa įgula padaryti nematomą, tiesa, tai buvo pražūtinga visų, buvusių ant denio, gyvybei.
  Lig šiol prieštaringai komentuojama labai keista istorija prasidėjo 1956 m., kai vėliau labai keistomis aplinkybė­mis miręs astronomas Morisas K. Džesopas knygoje „The Case of the U F O s " ( „ N L O byla" - red.) aprašė nepaaiški­namus dangaus reiškinius. 1956 m. sausio 13 d. M. K. Džesopas gavo keistą skaitytojo Karloso Migelio Alendės laišką.

  Nerišlia kalba žmogus aptarė knygoje pateiktas te­mas ir pradėjo smulkiai dėstyti apie minėtą slaptą eksperi­mentą, vykusį 1943 m. spalio mėn., kai kuriems įgulos nariams pasibaigusį mirtimi. K. M. Alendė prisipažino, kad buvo šio paslaptingo įvykio liudininkas, jis tada plau­kęs laivu „SS Andrew Furuseth". K. Alendė neprisiminė įvykio detalių. Tačiau jis gerai įsidėmėjo, kaip patamsėjo aplink eskadrinį minininką (vėliau buvo nustatyta, kad tai „USS Eldridge" (DE 173). Po kelių minučių žalias rū­kas išsisklaidė ir jūreivis pamatė, kad laivo nėra. Kitų eks­perimentų metu laivą perkėlė iš doko Filadelfijoje į doką netoli laivyno bazės Niuport Niuse (Virdžinija), praktiš­kai be laiko sąnaudų.
  Bandymas pavyko, laivas tapo nematomas ne tik radarams bet ir plika akimi. Tačiau laivo įgulai tai baigėsi tragiškai. Išjungus galingus generatorius, kurie kūrė didžiulį mag­netinį lauką, kai kurių vyrų kūnus rado sumaitotus tarp plieninių laivo sijų, kiti visiškai sudegė liepsnose, vienas kitas tapo nematomas ar išprotėjo. K. Alendė pasakojo, kad 1944-1946 m. viename Filadelfijos laikraštyje išspaus­dintas trumpas pranešimas, kuriame buvo aprašytas po eks­perimento likusių gyvų jūreivių elgesys. Dabar jau miręs Čarlzas Berlicas, kuris domėjosi šia paslaptimi, surado tą laikraščio straipsnį. Jis vadinosi „Keistos incidento užei­goje aplinkybės", ten buvo rašoma: „Praeitą naktį pakran­tės patrulinė tarnyba pakvietė į pagalbą policininkus, nes užeigoje netoli laivų statyklos įvyko incidentas. Kai šie at­vyko, patalpa jau buvo tuščia. Dvi sutrikusios padavėjos pasakojo, kad pirmasis atvyko pakrantės patrulis ir išvedė visus iš užeigos, nes prieš tai du čia buvę jūreiviai pradingo. „Jie tiesiog tapo oru, štai čia, - aiškino išsigandusi mergina, - aš tikrai nieko negėriau. Pakrantės patrulis visus išvarė į lauką".
  Grįžkim prie M. K. Džesapo ir laiško autoriaus. Mokslininkas pirmiausia pamanė, kad Karloso Alendės pasakoji­mas yra pokštas arba fantazijos vaisius. Tačiau jis labai nustebo, kai gavo kvietimą atvykti į „Offise for Navai Research" (Karinio jūrų laivyno tyrimų tarnyba, ONR). Čia jam buvo išsakyta daugybė pastabų apie knygą, pastabų ir komentarų prirašinėta paraštėse. Atrodo, knygą kruopš­čiai tyrinėjo. Daugiausia pastabų prirašinėta prie skyrių apie gyvenimą kosmose, N S O ir jų variklius bei apie 1943 m. eksperimentą.
  Keista JAV karo laivyno reakcija. Buvo įsakyta „Varo Manufacturing Company" Garlande (Teksasas) išspausdinti 127 knygos su komentarais kopijas, kurias nagrinėjo ka­ro laivyno vadovai. Pridėjo ir du paslaptingo jūreivio Karloso Alendės laiškus.
  Jei duomenys apie „Filadelfijos eksperimentą" tik fantazijos vaisius, kaip atsakinėjo laivyno vadovybė į klausimus, tai kam reikalingas M. Džesapo knygos tas vadinamasis „Varo leidimas"?
  Iškilo ir daugiau neatitikimų, kai pradėta domėtis eskadriniu minininku DE 173 „Eldridge". Pagal oficialius laivo dokumentus, jis buvo nuleistas į vandenį 1943 m. liepos 25 d. Niuarke (Niudžersis) 1520 tonų krovininės talpos. Po kelių reisų laivas 1946 m. liepos 17 d. nurašytas ir iki 1951 m. (!) sausio 15 d. stovėjo d o k e . Vėliau pagal N A T O gynybos programą parduotas Graikijai, o ten perkrikštytas „Leon" (Liūtas). Matyt, jis ir dabar priklauso graikų laivynui.
  Ir čia radom neatitikimų. Pagal graikų dokumentus, laivas nuleistas į vandenį ne 1943 m. liepos 25 d., o 1943 m. birželio 25 d., taigi visu mėnesiu anksčiau. Tai dar ne vis­kas. Graikų dokumentai nurodo krovininę talpą - 1900 tonų. Neatitikimas - 380 tonų. Yra vienintelė galimybė, gauti papildomos talpos - iškrauti iš laivo tiek sveriantį daiktą. Gal tai buvo didžiulio galingumo generatoriai, kurie, pasak pranešimų, sukėlė magnetinį lauką, dėl kurio DE 173 tapo nematomas?
  Liudininkai pasakoja, kad laivui stovint dokuose buvo pakeisti dideli apskardinimo   gabalai (tai daroma tik po ilgos tarnybos). Galbūt pakeitė korpuso detales, kuriose, kaip buvo pasakojama, buvo įstrigę jūreivių kūnai? Kuo dar galima pateisinti tokį ilgą laivo DE 173 poilsį? Apie tuos siaubingus įvykius dar dabar kalbama labai prieš­taringai. Tiems, kurie tiki, kad „Filadelfijos eksperimentas" vyko, nebeliko atspirties taško, nes, pasak jūrų laivy­no, tiek DE 175, tiek netoliese buvusio „SS Andrew Fu-ruseth" laivo žurnalai dingo.
  Matyt, JAV karinis jūrų laivynas laukia, kol laikas viską užgydys, nes tarp gyvųjų neliks tų, kurie galėtų ką nors pasakyti. Jei kada nors archyvai bus atversti, sužinosime, kas įvyko tą 1943 spalio mėnesį.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account