Erdvėje skaidosi mintys

  kokia tamsi tavo kraujo magija

  ar jau suradai, ko taip dažnai ieškai?

  kelias veda giliai, ten kur

  ...

  tik atsargiai, kad kokia klampynė neįtrauktų

  1946 Vaiduokliškos raketos virš skandinavijos

  Nuo trečiojo dešimtmečio pradžios Skandinavija ir ypač Švedija garsėjo NSO fenomenu. Tai vadinama „vaiduok­liškomis raketomis". Dažniausiai jos buvo pastebimos 1946 m. Tada pastebėta apie 2000 objektų Švedijoje, Norvegi­joje, Danijoje, Suomijoje.


  Vietiniai gyventojai matė keistas šviesas, manyta, kad tai tarptautinių kontrabandininkų darbai. Tačiau muitinin­kai negalėjo to patvirtinti. Pastebėti ir raketos formos skrai­dantys objektai, kartais su švytinčia uodega, išdarinėjan­tys įvairiausius manevrus danguje: skrieja fantastiškai di­deliu greičiu arba vos juda. Kartais tie skraidantys objek tai nukrisdavo. 1946 m. liepos 19 d. du liudininkai stebė­jo, kaip tokia „vaiduokliška raketa" nukrito j Kolmjervo ežerą Švedijoje.
  Vidurdienį keistas garsas danguje išgąsdino valstiečius Knu-tą Lindbeką ir jo tarnaitę Bedą Person, kurie dirbo ant ežero kranto. Abu išvydo mažą skraidantį objektą, kurį palaikė lėktuvu. Tačiau netrukus pamatė, kad tai raketa, skrendanti ežero link. Krentant vanduo ištiško didžiuliu fontanu.
  Valstietis K. Lindbekas ir jo tarnaitė mano, kad skraidan­tis objektas buvo dviejų metrų dydžio, šonuose matėsi maži stabilizavimo įrenginiai. Kitoje ežero pusėje liudininkas Frideborgas Tagebo girdėjo, kaip jam pasirodė, bombos sprogimą.
  Kitą rytą kareivių dalinys apsupo visą ežerą. Nieko nepri­leido dvi savaites. Pagaliau pranešė neradę jokių liekanų.
  Liudininkams toks paaiškinimas atrodė keistas. Aišku viena, Švedijos oro erdvėje vyko kažkas neįtikėtina. Švedijos vyriausybė buvo priversta 1946 m. paskelbti tyrimų re­zultatus: „Po keturių mėnesių vaiduokliškų raketų, skrai­dančių nuo 1946 m. gegužės mėn., prigimties tyrimo Šve­dijos karinė vadovybė nustatė: iš tūkstančio stebėtojų pra­nešimų 80 % galima priskirti dangaus fenomenams. Ra­darais stebėjome kai kuriuos objektus, kurie buvo nei fan­tazijos vaisius, nei Švedijos lėktuvai. Reikėtų pridurti, kad tai nėra Vokietijos paskutinių karo metų ginklas „V (fau)". Po kelerių metų vėl buvo bandoma išaiškinti vaiduokliš­kų raketų antplūdį. Buvo suburta tyrimo komisija. Šios komisijos narys Erikas Malmbergas daro išvadas:
  „Ištyrus smulkmenas peršasi nuomonė, kad tai oro ataka, taikinys - Švedija. Tačiau 1946 m. jokia valstybė neturėjo tokios pažangios technologijos".
  1946 m. neatpažinti skraidantys objektai stebėti ne tik Šiaurės Europoje. 1946 m. rugsėjo 1 d. vaiduokliškas ra­ketas Graikijos šiaurėje, virš Tesalonikų miesto stebėjo ne šiaip paprastas mirtingasis, o tuometinis Graikijos prem­jeras Michaelis Tsaldakis. Graikų karinės pajėgos įparei­gojo mokslininką Paulą Santorini tą reiškinį ištirti, nes manė, kad tai rusų raketos. Greitai tos nuomonės atsisa­kė, mokslininkas nustatė - tai ne raketos. Vėliau karinė valdžia tarėsi dėl bendrų reiškinio tyrimų. Po viso triukšmo stojo tyla, nes karinė vadovybė nemėgs­ta, kai atsiranda jėga, prieš kurią ji bejėgė. Kas gi skraidė virš Europos prieš didžiąją NSO bangą, apėmusią JAV?


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account