1953 Šanti Devi prisiminimai apie ankstesnįjį gyvenimą

  „Po visų tyrimų, atliktų unversitete su Santi Devi, turime pripažinti, kad tai tikras reinkarnacijos patvirtinimas. Jo­kiomis mokslui žinomomis priemonėmis negalime paaiš-kiti šios devynerių metų mergaitės prisiminimų apie prieš 25-erius metus gyventą gyvenimą". Šias išvadas 1953 m. padarė žymūs Benaro, Luknau ir Ala-bado (visi Indijoje) universitetų profesoriai. Atliktas kruopštus darbas su inkarnuotu žmogumi, daugybė eks­perimentų. Šanti Devi atvejis literatūroje įrašytas kaip ge­riausiai ištirtas reinkarnacijos įrodymas. Šanti Devi gimė 1944 m. sausio 17 d. Kai mergaitė išmo­ko kalbėti, neigė savo vardą. Nustebusiems tėvams tvirti­no esanti Anesa, ištekėjusi už gelumbės pirklio Achmedo Lugdito. Santi Devi pasakojo turinti vieną sūnų ir gyve­nanti Mutros mieste.


  Iš pradžių tėvai nekreipė dėmesio į mergaitės pasakojimus, įtikinėjo, kad negražu meluoti. Niekas nežinojo Mutros miesto, juo labiau pirklio Achmedo Lugdito. Mergaitei suėjo 9-eri metai, o ji nesiliovė prašyti leidimo važiuoti į Mutros miestą. Kalbėjo nebūdinga Deliui tarme. Tik vė­liau išaiškėjo, kad ji kalbėjo Mutros tarme, nors nė karto nebuvo išvežta iš Delio.
  Tėvai sunerimo ir ėmė konsultuotis su gydytojais. Kartą Santi Devi apžiūrėjo gydytojas Brahmanas, psichinių ligų
  specialistas. Jis vienas pasikalbėjo su mergaite. Nustatė, kud psichinių nukrypimų nėra, tačiau buvo ryškiai matyti icinkarnacija, sielos persikėlimas ar atgimimas. Informacinių tarnybų, kurios prisidėjo prie tyrimo, dėka buvo greitai gauti reikalingi duomenys. Mutra yra viduti­nio dydžio miestas šiauriau Agros, Utar Predeš provinci­joje. Ten iš tiesų gyveno Achmedas Lugditas, 30 m. dir­bęs gelumbės pirkliu. Informacinės tarnybos duomenimis, 1928 m. spalio 25 d. jis tapo našliu. Jo žmonos vardas buvo Anesa, ji, pagimdžiusi sūnų, mirė nuo pogimdyvi-nės karštinės. Kruopštesnis tyrimas parodė, kad mergaitė prisiminė smulkias detales namuose, Achmedą Lugditą ir net jo mėgstamus valgius.
  Šanti Devi tvirtino, kad „jos vyras" nešiojo ūsus, jo aukšta kakta, o dešinioji ranka buvo sužeista ir liko randas. Ją tyrę profesoriai pradėjo eksperimentą. Indijos vyriausybės lėšomis į Delį buvo pakviestas Achmedas Lugditas, jo ant­roji žmona ir pirmosios žmonos Anesos sūnus. Pirklį pa­statė tarp 15 kitų vyrų, tada atvedė Šanti Devi. Mergaitė trumpai peržvelgė vyrus ir puolė Achmedui Lug-ditui į glėbį. Džiaugėsi, kad šis atėjo, nepamiršo jos. A. Lugditas taip pat smarkiai susijaudino, nes mergaitės kal­ba priminė prieš 25 m. mirusios žmonos balsą. Jie pradėjo kalbėtis, minėdami intymius įvykius, kuriuos gali žinoti tik artimai vienas kitą pažįstantys žmonės, išskirti mirties. Šanti Devi vėl šnekėjo Mutros tarme. A. Lugditas susi­jaudinęs apkabino ją, įsitikinęs, kad tai atgimusi pirmoji žmona. Tuo neabejojo nei jis, nei eksperimente dalyva­vę profesoriai. Į kambarį įėjo Anesa ir A. Lugdito sūnus.
  Santi susirūpinusi jj klausinėjo, norėjo būti su juo ir net palikti savo tėvus, kad gyventų su Achmedu ir „savo" sūnumi.
  Mokslininkai atliko kitą eksperimentą. Po dešimties dienų jie nuvyko su Santi ir jos tėvu į Mutrą, Achmedo nebuvo. Atvykimas į svetimą miestą mergaitės neišmušė iš vėžių. Ji apsidairė ir ėmė minėti gatves, aikštes, skersgatvius, parduotuves. Tada nuėjo gatve ir atrado Ach­medo parduotuvę bei namus. Ji sveikinosi su daugeliu gatvėje sutiktų žmonių, vadino juos vardais. Tarp jų ir Lugdito tėvą. Visi tie žmonės ir prieš 25 metus gyveno Mutroje.
  Atėjusi į namus mergaitė visus nuvedė į savo buvusį kambarį, ji pažinojo kiekvieną kampą, kiekvieną nišą. Staiga ji sustojo, nes norėjo pakelti grindų lentą, po kuria buvo paslėpta pinigų. Slėptuvę rado tuščią. Suglumęs Achmedas, kuris viską stebėjo, paaiškino, kad toje vietoje po žmo­nos mirties rado pluoštą pinigų, kuriuos vėliau panaudojo įrengti savo parduotuvei.
  Dingo bet kokios abejonės. Mergaitė atpažino ir širdingai apkabino Anesos tėvus, kurie taip pat gyveno Mutroje. Jie atgavo savo dukterį.
  Santi Devi atvejis demonstruoja, kad mūsų sąmonė gali gyventi kitame kūne. Profesorius Janas Stivensonas, didžiausias reinkarnacijos tyrimo autoritetas, pasakojo, kad Šanti Devi 1991 m. užbaigė savo žemiškąją kelionę. Ar ji vėl sugrįš? Ar netrukus apsireikš naujame kūne? Gal šiuo metu, kai jūs skaitote šias eilutes, kur nors pasaulyje auga mažas vaikas, kuris prisimins esąs Santi Devi.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account