1976 Įtartini vyrai juodais drabužiais

  „Šiuolaikinį" N S O fenomeną nuo jo pasireiškimo pradžios lydi vyrai juodais drabužiais, kraupokos, dažniausiai juodai apsirengusios būtybės, kurios spaudė daugybę liudi­ninkų ir NSO stebėtojų.
  Vyrų juodais drabužiais pasirodymas vyksta pagal įprastą schemą. Pastebėjus N S O , pas liudininką ar N S O stebėtoją prisistato neprašytų svečių. Tai vyksta taip greitai po NSO pastebėjimo, jog žiniasklaida dar nebūna net paskel­busi žinios. Svečiai negali paprastu būdu gauti informacijos apie įvykį.


  Auka paprastai namuose būna viena. Kartais vyrai juodais drabužiais nesidrovi savo užduotį atlikti gatvėje. Tada tos būtybės važiuoja iš paskos savo juodu, dažniausiai seno modelio, bet atrodančio kaip naujas, automobiliu. Jei persekiojamasis įsidėmi numerį, pasirodo, kad tokio išvis nėra. Vyrai juodais drabužiais atrodo kaip užsieniečiai, panašūs j rytiečius. Jie keisti, judesiai nenatūralūs, nelankstūs, šiek liek mechaniški. Aukoms jie padaro nemalonų, grėsmin­gą įspūdį. Liudininkai manė, kad tai nežmogiškos būty­bės.
  Vyrai juodais drabužiais pateikdavo sausumos, oro pajėgų ar žinių tarnybos pažymėjimus. Jei liudininkai išdrįsta, ne­paisant sukrėtimo, pasiteirauti tose tarnybose, pasirodo, kad tokių tarnautojų nėra. Apsilankymas baigiasi primygtinu įspėjimu nė žodžio nepasakoti apie matytą NSO, stengtis sustabdyti visus tyrimus.
  Kartais atrodydavo, kad būtybės įsitvirtinusios pilkojoje zonoje, toli nuo saugios tikrovės. Štai pavyzdys. 1976 m. rugsėjo mėn. 58-erių metų gydytojas ir hipnoti­zuotojas Herbertas Hopkinsas buvo pakvietas į NSO pa­grobimo tyrimą, kuris vyko Meino valstijoje. Vieną vaka­rą, kai jo žmona ir vaikai buvo išvykę, suskambėjo telefo­nas. Nepažįstamasis prisistatė esąs Niu Džersio N S O tyri­mų organizacijos viceprezidentas ir paprašė leidimo ap­lankyti H. Hopkinsą namuose.
  H. Hopkinsas sutiko ir nuėjo atrakinti durų, nes skambinęs vyras sakė tuoj pasirodysiąs. Vos tik gydytojas priėjo prie durų, nepažįstamasis jau lipo verandos laipteliais. H. Hopkinsas nustebo, nes nematė ir negirdėjo privažiuojančio automobilio. Jei svečias ir turėjo automobilį, nebuvo iš kur paskambinti, kad tuoj pat atsirastų prie namo.
  Gydytoją užvaldė negera nuojauta, tačiau pakvietė svečią vidun. Vyriškis vilkėjo juodu kostiumu, baltais marški­niais, ryšėjo juodą kaklaraištį, dėvėjo juodą skrybėlę. Ba­tai ir puskojinės buvo taip pat juodos spalvos. Kai nepažįstamasis nusiėmė skrybėlę, H. Hopkinsas pamatė, kad šis neturi nei plaukų, nei antakių, nei blakstienų. Veido oda balta kaip lavono, tik lūpos ryškiai raudonos. Pašne­kesio metu lankytojas brūkštelėjo pilka pirštine per lūpas ir nustebęs H. Hopkinsas pastebėjo, kad lūpos dažytos. Kai H.Hopkinsas papasakojo apie atvejį su NSO, sve­čias staiga pakeitė temą. Jis pasakė gydytojui, kad kiše­nėje turi dvi monetas. Vieną išsitraukė ir liepė suglumu­siam svečiui atidžiai stebėti ant delno gulinčią monetą. H. Hopkinsas padarė kaip lieptas, monetos kontūrai lie­josi, blyško ir moneta pradingo. Paslaptingasis svečias ištarė mįslingus žodžius: „Nei jūs, nei kas kitas šioje plot­mėje jos nebeišvys!"
  Jie dar kiek pasikalbėjo apie NSO fenomeną, nepažįstamasis vis dažniau užsikirsdavo, kalba lėtėjo. Jis nevikriai atsistojo ir sumikčiojo, kad jo energija baigiasi ir jis turi eiti. Svirduliuodamas nuėjo durų link, atsargiai nulipo laiptais. Staiga prie įvažiavimo sušvito melsvai balta, mirguliuojanti šviesa. Nepažįstamasis dingo. Apsilankymas paveikė gydytoją: netrukus grįžus žmonai su vaikais, jis buvo sutrikęs ir išsigandęs. Visuose kam­bariuose degė šviesos, o ant stalo gulėjo užtaisytas gin­klas. Įvažiavime matėsi keistos vėžės, bet ne automobi­lio, vėliau dažnai nutrūkdavo telefono ryšys arba skam­bindavo anonimai.
  I Icrbertas Hopkinsas nutraukė visus N S O pagrobimo tyrius ir ištrynė kai kuriuos įrašus, padarytus hipnozės me­lu. Aišku, kad vyras juodais drabužiais pasiekė savo tikslą, įbaugino gydytoją ir nutraukė tyrimus. I )ar reiktų paminėti, kad Niu Džersio N S O tyrimų orga­nizacijos niekada nebuvo.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account