Erdvėje skaidosi mintys

  kokia tamsi tavo kraujo magija

  ar jau suradai, ko taip dažnai ieškai?

  kelias veda giliai, ten kur

  ...

  tik atsargiai, kad kokia klampynė neįtrauktų

  1999-2000 Pranašysčių išsipildymo metai

  Metai — toks reliatyvus dydis... Izraelyje dabar 5760 m., musulmonai skaičiuoja metus nuo Mahometo išėjimo iš Mekos, pas juos 1377 m., net mūsų laiko skaičiavimas, besiremiantis vienu įvykiu, turi maždaug septynerių metų paklaidą. Perėjimui iš 1999 m. į 2000 m. teikiama per didelė fatališka reikšmė. Pranašai ir visi, kurie mano esą pranašai, deda viltis į tūkstantmečio kaitą.

  Daugybė sektų, pvz., Jehovos liudytojai ar Septintosios dienos adventistai pranašauja pasaulio pabaigą ir teigia, kad trečiojoje Fatimos pranašystėje (kol kas nepaskelbto­je) juodžiausiomis spalvomis vaizduojamas pasaulinis Ar­magedonas. Pranašautoja Alisa A. Baili teigia, kad „perei­nant iš Žuvų į Vandenio epochą susirinks visos žemės blo­gio ir materializmo jėgos". Didysis mistikas ir pranašau­tojas M. Nostradamas (Michel de Notre Dame, 1503-1566) išpranašavo „didžiojo siaubo valdovo atėjimą". Upės nusidažys raudonai nuo kraujo ir maro, epidemijos, badas ir gamtos nelaimės susilies į vieną Armagedoną. Visa tai turi įvykti 1999 m. rugpjūtyje. Ar įvyks nuo Antrojo Pasaulinio karo pranašaujamas trečiasis? O gal tai bus meteoritas, sugriausiantis dau­gybę miestų ir kaimų, ir pasmerksiantis Vidurio Euro­pą tamsai, kaip pranašauja vienas gamtininkas iš Aust­rijos? Iš Balkanų konflikto, kuriame dalyvavo ir Vokietijos bundesveras, galėjo išsirutulioti didesnis karas, laimei, tai neįvyko. Daug didesnė pavojaus tikimybė, amerikiečių rašoma trumpiniu Y2K - „The Milenium Bug". Turi­mos omenyje kompiuterizavimo pradžioje padarytų klai­dų pasekmės. Dėl metų žymėjimo dviem skaičiais kom­piuteriai nesupranta perėjimo iš 1999 m. gruodžio 31d. į 2000 m. sausio 1 d. Tai gali išvesti iš rikiuotės infrastruktūras, kurios taip tarnauja žmonėms, kaip jas pro­gramavo. Grįžkime prie pasaulio pabaigos pranašautojų, kurie nu­matė bausmės laiką 1999 m. vasarą. 1999 m. rugpjūčio mėnuo ypatingas, nors Žemė sukasi savo keliu apie Saulę. Panaši į didžiulį kosminį laivą su 6 milijardais komandos narių, kurie elgiasi kaip ir anksčiau: kariauja ir žaloja gamtą, daro nusikaltimus ir kyšininkauja, neša skausmą ir netei­sybes. Teisybės dėlei turėčiau pridėti džiaugsmą, viltį ir kelis šviesos spindulius geresniam ir vertingesniam gyvenimui.. „ Vien tik likimo jėgomis nesumegztas joks amžinas ryšys."(Fridrichas V. Šileris, 1759-1805) Tikiuosi, kad šie didžiojo vokiečių poeto kunigaikščio žodžiai tinka apreikšti mano asmeninei pranašystei: ne­paisant visų žmogiškųjų trūkumų, krizių ir karų, gam­tos žalojimo ir kompiuterinių katastrofų mūsų žemė ir 2000 metai netrikdomai suksis apie centrinę žvaigždę. Suksis su visomis mįslėmis ir fenomenais, nes ir trečio­jo tūkstantmečio pradžia negalės taip greitai pakelti pa­slapčių uždangos. Žmogiškas smalsumas, noras ištirti naujas žemes ir ateityje bus mūsų stipriausia varomoji jėga. Ir tai puiku. Pažvelkime į naująjį tūkstantmetį optimistiškai!


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account